פורסם בעיתון ידיעות ירושלים | ידיעות הדרום |

ידיעות אשדוד | ידיעות אשקלון  

מירי פורסט | בגוף בריא | 055-662-1442 | begof.bari@gmail.com